เอกสารประกอบการสอน วิชา ภาษาไทย

ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๔ รหัสวิชา ท๓๐๑๐๑

มิสศรีบังอร

จัดทำโดย มิสศรีบังอร จุ้ยศิริ

วิธี Save ไฟล์ที่ต้องการ ให้คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก Save Target As

1.
2.
3.
4.
5.
ส่วนประกอบของภาษาไทย
6.
ตัวอย่างข้อความเด่นจากเรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
7.
แผนผังวงศ์อสัญแดหวา
8.
แบบฝึกหัด เรื่อง อิเหนาตอนศึกกระหมังกุหนิง
9. สรุปบทนมัสการ

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ